Om Cetab

Vi vill arbeta med människor, skapa och bygga relationer, bryta barriärer och leverera resultat. Den gula tråden för oss är entreprenörskap, nätverk och relationer. Tillsammans med engagemang och målmedvetenhet är detta grundstenarna i vår filosofi.

Vår affärsidé är att vara en kommersiellt drivande resurs som kan gå in i olika företag i olika branscher, snabbt sätta sig in i företagskulturen och förstå samt se nya affärsmöjligheter. Uppdragen kan variera men är av affärs och resultatskapande karaktär. Längden på uppdragen kan även dem variera och vara flertalet samtidigt i olika stadier.

Vi ska snabbt kunna skapa mervärde i form av att vara drivande i olika affärsprocesser, utvecklare av ny affärsområden samt resultatskapare. Resultatmålet värderas olika beroende på uppdraget, huvuduppgiften är dock att skapa och generera det värdet som uppdragsgivaren är i behov av.

About Cetab

We strive to work with people in creating and building relationships, breaking down barriers and delivering results. Our concept is to combine entrepreneurship, networking and business relations. With commitment and dedication, this is the basis of our philosophy.

Our business concept is to be a commercially driven resource that can cooperate with different companies in different industries, quickly familiarise ourselves with the corporate culture to understand and pinpoint new business opportunities. Assignments vary but are mainly business-related and income-generating services. The length of assignments may also vary, and projects are often implemented in several stages.

Our function is to quickly create added value in terms of being a driving force in the various business processes, developing new business areas and creating opportunities for profit. The performance target is valued differently depending on the assignment, but the main task is to create and generate the value that the client requires.